תקנון האתר

תנאי שימוש באתר  liat-scheffer.co.il

גולש יקר,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתרliat-scheffer.co.il  ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו (להלן: “האתר”). תנאי השימוש הינם הסכם חוקי ומחייב בינך, גולש, לבין ליאת בן יעקב, הבעלים והמפעיל של האתר (“ההסכם”) או כל אדם או גוף הקשורים אליהם או באים מטעמם (“הבעלים”). ההסכם מגדיר את המושגים והתנאים שמהווים הרשאה לגישה ושימוש באתר, הכולל, בין היתר, מאמרים, תוכן כתוב, חנות מקוונת, תמונות, איורים, קבצי וידאו ואודיו, אינדקס, קטלוגים, טיפים, סקרים, מוצרים, כל פריטי המידע המופיעים בהם וכל מידע אחר הקיים או שיהיה קיים באתר בכל עת, והתכנה/תכנות התומכות באלה (“המידע”)

תקציר

להלן תקציר תנאי השימוש הנועד לנוחותך. הנוסח המחייב הוא של תנאי השימוש המלאים.

אתה מסכים לתנאי השימוש ואם לא – אינך מורשה לגלוש באתר. התנאים משתנים מעת לעת ועליך להתעדכן באתר.

על השימוש באתר חלים גם תנאי מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר.

האתר לא יהיה אחראי לכל תקלה באתר, במידע, בתכנה, השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה או השמטה.

האתר עשוי לכלול, מאמרים, חוות דעת, דוגמאות ולקוחות, פרסומות, הפניות, איזכורים וקישורים לאתרים אחרים (תוכן צד ג’). האתר אינו בודק את תוכן צד ג’, את אמיתותו, דיוקו, קיומו, התאמתו לאתר או לך, אינו ממליץ עליו או נותן עליו חסות ואינו אחראי לו. כל הסתמכות שלך על תוכן צד ג’ וכל התקשרות שלך עם צד ג’ היא באחריותך הבלעדית ולא תהיה לך כל טענה על הסתמכות או התקשרות כאמור כלפי האתר.

האתר מציע שירותי טיפולים אלטרנטיביים, מוצרים וקורסים ומפרסם מידע בנושא זה. עליך לעשות שימוש באתר למטרות הקבועות בו בלבד. אסור לפנות למפרסם באתר שלא למרות הפרסום, אסור להציג תכנים באתר שלא למטרות המותרות בו, אסור להציג תכנים מן האתר באופן המשנה אותם בכל דרך שהיא. אסור לאסוף מידע מן האתר בכל דרך טכנולוגית.

ידוע לך שברשת עשויים להיות אתרים שהגישה אליהם מותרת לבגירים (מעל גיל 18) בלבד ואתה אחראי לפקח על כך ולא תהיה לך טענה בקשר לכך, כלפי האתרש.

כל המידע באתר הוא קניין רוחני של הבעלים או של צד שלישי. אתה מתחייב לא לעשות כל שימוש בתוכן באתר, למעט לצורך המטרות המפורטות בו, ללא הסכמה מראש ובכתב.

ניתן לך רישיון אישי מוגבל בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי, לגשת, לראות ולעשות שימוש באתר ובמידע בו, לשימושך ולמטרות המפורטות כאן. אתה רשאי להוריד לשמור או להדפיס עותקים בודדים של התוכן באתר לשימושך בלבד, אך אין בכך כדי לתת לך זכויות כלשהן במידע שבאתר. אסור להשתמש בתכניות או רובוטים או חומרה כדי לאסוף חומר מן האתר, להעתיק או לשמור חומר כאמור.

הבעלים יכול לשנות את האתר או להפסיק פעילותו, לחסום חלקים ממנו, ולהתנותם בתשלום. הבעלים יהיה רשאי לבטל או לסיים הרשאת כל משתמש באתר, מבלי שישא באחריות כלפיך בשל כך. תנאי השימוש כאן ימשיכו לחול עליך גם לאחר סיום הרשאותיך באתר. הבעלים עשוי לשנות את המחירים למוצרים או לשירותים באתר, על פי שיקול דעתו, ואתה תחויב בהם, אלא אם הזמנת מוצר או שירות לפני השינוי. אין אפשרות להחזרת מוצרים המוזמנים באתר אלא על פי חוק בלבד.

הבעלים אינו מתחייב כי האתר יפעל באופן תקין ורציף ויתכנו הפרעות שגיאות וכיו”ב. הבעלים אינו מתחייב כי האתר ומערכות המחשב שלו יהיו מוגנים מפני פריצות וחדירות של גורמים עויינים.

כל המידע המופיע באתר והעשוי להופיע בעתיד, ניתן “כמות שהוא” (AS IS) וניתן כהמלצה בלבד. השיטות בהן נוקט האתר, כמו גם ליאת בן יעקב הן שיטות אשר הוכיחו את עצמן במהלך השנים. ליאת בן יעקב היא מטפלת אלטרנטיבית בעלת תעודות בנושא, ופועלת לפיה ידיעותיה וניסיונה, ואינה רופאה, פסיכולוגית, דיאטנית, תזונאית או בעלת כל הסמכה אחרת שאינה במסגרת ההכשרות שלה. עם זאת מובהר כי אין באמור באתר זה משום התחייבות הבעלים לתוצאות בשל כל שיטה או כל שירות אשר ניתן באתר ו/או על ידי הבעלים.

הגם שהבעלים נקט ונוקט באמצעים סבירים לאמת את המידע המוצג באתר, אין הבעלים מתחייב לנכונות או שלמות המידע או דיוקו.

כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. הבעלים, לא יהיו אחרים בשום מקרה, לנזק משום סוג שהוא בקשר עם שימוש, אי-שימוש או הסתמכות על האתר או על המידע ולכל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין.

אין באמור בטקסטים באתר משום כוונה כלשהיא לפגוע בכל אדם.

אתה מתחייב לשפות את הבעלים וכל מי מטעמו, בגין כל נזק או הפסד, שייגרמו להם בגין כל טענה הנובעת מהפרת תנאי השימוש על ידך.

האתר מתנהל מישראל, ואין התחייבות כי יפעל מחוץ לישראל. אתה מחוייב לחוקי המדינה בה אתה נמצא. על תנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט בגין תנאי שימוש אלה תהיה בבתי המשפט בתל אביב – יפו.

אם תנאי מתנאי שימוש אלה ייפסל על ידי בית משפט, שאר התנאים יישארו בתוקפם.

מחדל של האתר לממש זכות על פי תנאי שימוש אלה אינו מהווה ויתור או הסכמה לכל הפרה עוקבת או אחרת.

כללי

בשימושך באתר הנך מצהיר ומסכים כי קראת והבנת את כל התנאים שלהלן, העדכניים למועד השימוש, כי הנך מסכים לתנאים, ומתחייב לקבל על עצמך כל התחייבות הנוגעת לך על פי התנאים ו/או הנובעת מהם וכי אין לך טענות ותביעות כנגד הבעלים. הסכמתך לאמור בתנאי השימוש האמורים כאן מהווה תנאי הכרחי לשימושך באתר, באם אינך מקבל את המושגים והתנאים הנ”ל, אינך מורשה לגשת או לעשות שימוש באתר.

באפשרות הבעלים לבצע כל שינוי, תיקון או ביטול של כל תנאי בהסכם זה בכל עת שהיא באמצעות עדכונו ב”הסכם” זה.

בשימושך באתר אתה מביע הסכמתך לשימוש במידע פרטי אודותיך על ידי הבעלים, באופן המפורט במדיניות הפרטיות המפורסמת במדיניות פרטיות.

האמור בלשון זכר מכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך. כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תוכן ההסכם או הסעיף.

המידע באתר

המידע המופיע באתר והעשוי להופיע בעתיד, על מדוריו השונים, לרבות, טיפים, המלצות והכוונות, נתונים שונים, סקרי דעת קהל, המלצות גולשים ותגובות, כתבות מאמרים הפניות, מוצרים, שירותים וכיו”ב מידע שבאתר ניתן “כמות שהוא” (AS IS) וניתן כהמלצה בלבד. השיטות בהן נוקט האתר, כמו גם ליאת שפר בן יעקב הן שיטות אשר הוכיחו את עצמן במהלך השנים. עם זאת מובהר בזאת כי לא כל שיטה מתאימה לכל אחד, כי העבודה הטיפולית, שינוי וכיו”ב דורשת מאמץ במישורים רבים מצד האדם עצמו, ואין באמור באתר זה משום התחייבות הבעלים לתוצאות בשל כל שיטה או כל שירות אשר ניתן באתר ו/או על ידי הבעלים.

הגם שהבעלים נקט ונוקט באמצעים סבירים לאמת את המידע המוצג באתר, אין באפשרות הבעלים להבטיח את נכונות ו/או שלמות המידע ו/או את הדיוק בהצגתו, ואין הבעלים מתחייב לנכונות או שלמות המידע או דיוקו. לא תהיה למשתמשים באתר כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא כלפי הבעלים בקשר עם המידע.

כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו, לא יהיו אחרים בשום מקרה, לנזק משום סוג שהוא שיווצר למשתמש או לצד שלישי כל שהוא, בקשר עם שימוש, אי-שימוש או הסתמכות על האתר או על המידע, או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר או במידע, או בקשר עם כל אובדן או השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה, השמטה, כשל, הפרעה, פגם, איחור, עיכוב, נזק חומרה, נזק תוכנה, וירוס, נתק בתקשורת, גניבה, פגיעה בפרטיות, גישה בלתי חוקית למידע, שינוי נתונים, שימוש לרעה במידע, או כל התנהגות פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי, או בקשר למעשה או מחדל שמקורם בצד שלישי כלשהו, מוצרים, שירותים או מידע אשר סיפק צד שלישי כלשהו, מפרסם באתר או בעל אתר אינטרנט אחר שאליו קיים קישור מן האתר, ולכל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין.

תוכן צד ג’

האתר כולל בתוכו או יכלול בעתיד, פרסומות של צדדים שלישיים המעניקים מידע, מוצרים ו/או שירותים בתחומים שונים. בנוסף מציג האתר חוות דעת אישיות ומקצועיות של אנשים שונים בתחומים בהם עוסק האתר וכן ציטוטים של צדדים שלישיים ו/או אתרים אחרים בנושאים שונים בהם עוסק האתר, טיפים, דוגמאות, פירוט לקוחות, סקרים, המלצות על ספרים. כל האמור בפסקה זו לעיל יקרא “תוכן צד שלישי”.

מובהר בזאת כי כל תוכן צד שלישי המוצג באתר נמסר למערכת האתר ע”י צדדים שלישיים, או נלקח מצדדים שלישיים כמות שהוא, הנו באחריות הבלעדית של מוסרם והבעלים אינו אחראי לאותו תוכן צד שלישי לרבות לאמיתותו נכונותו ו/או דיוקו, לרבות לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים אשר הוא מציע. אין בהופעת בעל מקצוע ו/או חברה בפרסומת המופיעה באתר ו/או חוות דעתו ו/או ציטוט של אדם באתר משום חסות ו/או המלצה מטעם האתר לאותו אדם, איש מקצוע, או חברה ו/או תמיכה של האתר במעשיו ו/או דבריו.

האתר ממליץ על ספרים אשר לדעת הבעלים עשויים לתרום ללקוחותיו. אין באמור כדי להוות ייעוץ, תמיכה, או אישור לאמור בספרים, והבעלים אינו מקבל כל תגמול מהמלצותיו אלו.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ו/או פורטלים אחרים. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

מובהר בזאת כי אין לאתר כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין לפרש קישורים לאתרי ו/או פורטלי צד ג’ כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי האתר או הבעלים לאותם האתרים או הפורטלים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעיליהם למוצרים ו/או השירותים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור באתר, נמצא שהמידע באתר המקושר מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן חלו שינויים באתר המקושר, ואין האתר או מי מטעמו אחראים לטיב הקישור או לרלוונטיות שלו לאתר.

אין הבעלים, עובדיו, סוכניו או מי מטעמם אחראים לתוכן החומר הנמצא באתרי/פורטלי צד ג’ וגלישתך בהם כפופה לתנאי השימוש של האתר או הפורטל המקושר ועל אחריותך בלבד.

הסתמכותך או הסתמכות כל צד ג’ שהוא, על תוכן צד שלישי כאמור, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים ו/או אתרים אליהם קיים קישור או פרסומת מן האתר, והתקשרותך עם כל צד שלישי כאמור, נעשים על פי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית. הבעלים לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו.

הוראות פרקים “פיצוי ושיפוי” להלן, יחולו גם על תוכן צד שלישי בפרק זה.

השימוש באתר

הנך מתחייב לעשות באתר שימוש למטרות הקבועות בו בלבד. כל שימוש באתר למטרות אחרות, כל שימוש באתר בניגוד למפורט באתר ו/או בהסכם זה לרבות אך לא רק, כל פניה לאתר לקבלת מידע שלא למטרת קבלת שירות בתחום רפואה אלטרנטיבית ויצירת שינויים, תהווה הפרה של תנאי הסכם זה.

אינך מורשה להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. הנך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף מידע או כל חלק ממנו מן האתר לרבות בכל אמצעי טכנולוגי/ ממוחשב/ אלקטרוני או אחר, ובכלל זה באמצעות שימוש בתכנות אוטומטיות או רובוטים, עכבישים scrapers ודומיהם. הנך מאשר כי ידוע לך שחדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות אלו ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות על מערכות אלו. הנך מתחייב לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד. הנך מתחייב להימנע מכל פעולה אשר יש בה מניעה, הגבלה או הרתעה של אחר משימוש חופשי באתר, לרבות הכבדה על מערכות המפעילות את האתר.

הנך מצהיר כי ידוע לך שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר הגישה, הצפייה והשימוש בהם מותרת לבגירים (מעל גיל 18) בלבד, כי האחריות לפיקוח על כך חלה עליך וכי אתה פוטר את הבעלים מכל אחריות בקשר עם האמור.

תנאים כלליים לשירותים

הבעלים שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר לגולש מסוים מכל סיבה שהיא לקבל שירותים באתר בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

קניין רוחני

המידע הכלול באתר לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, לוגו, סלוגן, סימן מסחר, סימן שירות וכיו”ב; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, קוד מקור, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) הינו תוכן המוגן בזכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר ומדגמים), חלקם בבעלות הבעלים וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר, או במידע של האתר (כולו או חלקו), למטרות כלשהן, מלבד המטרות המפורטות במפורש בהסכם זה, ללא הסכמת הבעלים מראש ובכתב.

רישיון מוגבל

בכפוף למושגים ותנאים של הסכם זה, הינך מקבל בזאת רישיון אישי, מוגבל, בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי, לגשת, לראות ולעשות שימוש ב “אתר” וב”מידע” לשימושך ולמטרות המפורטות באתר ובהסכם זה. הינך מקבל את הרישיון להוריד, לשמור ו/או להדפיס העתקים בודדים של פריטים הכוללים את המידע לשימושך בלבד, בהינתן כי הינך מקפיד על זכויות היוצרים ואחרות הנכללות באתר. ידוע לך ומוסכם עליך כי הורדת מידע מהאתר, או ביצוע כל פעולה חוקית אחרת באתר, אינה מקנה לך זכות קניינית כלשהי באתר או בתוכנו או בחלק מתוכנו, לרבות במידע האמור. אינך רשאי (בעצמך או במתן רשות לצד שלישי כלשהו) להעתיק, לבצע כל שינוי, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה או שימוש מסחרי אחר, השכרה או העברה אחרת של המידע לרבות מידע שהועבר מהאתר אל מחשבך, בלא קבלת אישור מהבעלים, בכתב ומראש. הנך מתחייב שלא להפעיל יישומי תוכנה או חומרה (לרבות תוכנות ורובוטים) במטרה לאתר, לשמור, להעתיק או לשנות תוכן מהאתר, לרבות יצירת אוסף של תכנים שמקורם באתר.

פעילות האתר

לבעלים הזכות בכל זמן, ומפעם לפעם, לשנות או להפסיק, לתקופה קצובה או באופן קבוע, את פעילות האתר (או כל חלק בו), לרבות הפיכת האתר או חלקים ממנו לנגישים למנויים בלבד, או התניית הגישה לאתר או לחלקים ממנו בתשלום, לבצע כל שינוי בתוכן ובשירותים הניתנים באתר לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו באתר, וכל שינוי במידע הניתן באתר בהתאם להתפתחויות, ככל שיהיו, בנושאים הנדונים באתר, עם או ללא הודעה מוקדמת למשתמש. הבעלים איננו מתחייב כלפיך או כלפי צד שלישי בקשר עם כל שינוי, השהיה או הפסקת פעילות של האתר או כל חלק בו.

הבעלים שומר לעצמו את הזכות לשנות את המחירים הנקובים באתר בכל עת, ללא צורך במתן הסבר, ובלבד שבמידה וכבר הזמן שירות כלשהו לפני השינוי, תחוייב במחיר שהיה נקוב במועד ההזמנה. אין אפשרות לבטל את העסקאות או הזמנת מוצרים מן האתר, אלא על פי חוק.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הבעלים יהיה רשאי לבטל או לסיים את הרשאת כל משתמש לשימוש באתר או כל חלק שבו, בכל זמן נתון ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שישא באחריות לנזקים שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי אחר בקשר עם כך. מרגע הפסקת השירות המשתמש יהיה מנוע מלגשת לאתר האינטרנט או לחלק אליו הסתיימה הרשאתו. תנאי הסכם זה וכל התנאים האחרים המהווים תנאי לשימוש באתר או בכל חלק ממנו, ימשיכו לחול על המשתמש או כל צד שלישי רלוונטי אחר.

הבעלים עושה מאמצים סבירים על מנת לוודא כי האתר פועל באופן תקין ורצוף. הבעלים אינו מתחייב ואינו יכול לערוב לכך שהאתר יפעל בלא הפרעות, שגיאות, תקלות תוכנה ו/או חומרה. הבעלים עושה מאמצים להגן על האתר ועל מערכות המחשב שלו מפני חדירה ו/או פריצה, תוך יישום אמצעי הגנה סבירים. הנך מאשר כי הבעלים אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת של האתר ושל מערכות המחשב של האתר ו/או של הבעלים מפני חדירה ו/או פריצה של צדדים שלישיים ו/או גורמים עוינים, אשר עשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר.

ביטול עסקה

במידה ומעוניין הלקוח לבטל עסקה טרם סופק השירות או המוצר, יקבל הלקוח את מלוא כספו חזרה, בניכוי עמלות ודמי הרשמה אם היו כאלו. במקרה של פרחי באך, יוכל הלקוח לבטל את העסקה טרם האבחון והתאמת התמצית וטרם הכנתה. לאחר התאמת התמצית לא ניתן יהיה לקבל החזר בגין הרכישה. במקרה של ביטול טיפול/פגישה פחות מ – 24 שעות לפני המועד שנקבע יחוייב הלקוח במלוא התשלום עבור הטיפול שבוטל. עבור טיפולים/פגישות שכבר נעשו לא יינתן החזר. במקרה של החזר מוצר – ספר, ערכה, קורס יש להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום ההזמנה, באריזתו המקורית וללא פגם, במצב שבו נשלח אל השולחת בכתובת אלברט שוויצר 23 חיפה 3499523, עם קבלת המוצר במלואו וללא פגם יקבל הלקוח החזר בגין המוצר בניכוי דמי משלוח ועמלות אם יהיו כאלו. במקרה של מוצר/קורס/תכנית און-ליין מרגע ההתחברות לאתר ופתיחת הקורס לא ניתן לבטל את הרכישה. במקרה של ביטול בהתאם לתנאים שצויינו, יחסם הלקוח מיידית לכניסה לאיזור המשתמשים ויקבל החזר בניכוי עמלות ודמי טיפול אם יהיו כאלו.

מדיניות שילוח

עם קבלת ההודעה על רכישת מוצר באתר תטופל ההזמנה בתוך זמן סביר והמוצר ישלח אל הלקוח בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה. אין על הבעלים כל אחריות למקרה של עיכוב במשלוח בגלל בעיות בדואר, או עיכובים שאינם בשליטת הבעלים. במקרה של רכישת מוצר און-ליין תטופל ההזמנה בתוך 5 ימי עסקים והלקוח יקבל לדואר האלקטרוני שהזין במערכת את פרטי ההתחברות והסיסמה. אין הבעלים אחראים על תקלות בתקשורת ובחיבור לאתר ולאיזור המשתמשים מסיבות שאינן תלויות בבעלים. הבעלים יעשו מאמץ לאפשר חיבור רציף ככל האפשר. במקרה של הזמנת פרחי באך התמצית תורכב לאחר תקשורת עם המזמין וזיהוי התמצית המתאימים ללקוח. בכדי להרכיב את התמצית על הלקוח להשיב לשאלות, לשאלון או לראיון טלפוני ורק לאחר קבלת התשובות תוכל להתבצע התאמת התמצית. הבעלים יצרו קשר עם הלקוח בתוך 5 ימי עסקים מיום ההזמנה והרכבת התמצית תתבצע רק לאחר קבלת המשוב מהלקוח. הכנת התמציות ומשלוחן תתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המשוב מהלקוח. רכישת טיפולים – במקרה של רכישת טיפולים יצרו הבעלים קשר עם הלקוח באמצעי התקשורת שהשאיר באתר בתוך 5 ימי עסקים, ויקבעו מועד לטיפול, לפגישה בכפוף ללוח הזמנים ולשעות הטיפול של המטפלת בתיאום עם הלקוח.

פיצוי ושיפוי

הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו, מיד עם דרישתם הראשונה, כנגד כל נזק הוצאה או הפסד, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה שייגרמו להם או למי מטעמם בגין כל טענה, תביעה או דרישה, הנובעות באופן ישיר או עקיף מהפרת תנאי שימוש אלה על ידך בקשר עם שימוש שתעשה באתר, לרבות בגין כל הפרה של תקנון זה ושל כל דין, ובגין כל נזק, לרבות נזק גופני ומוות שייגרם לצד שלישי בקשר עם מכירת ו/או קניית ו/או שימוש במוצרים הנמכרים באתר, שימוש במידע, בתכנים המופיעים באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מהם וכיו”ב.

תחום השיפוט וסמכות השיפוט

האתר מתנהל מישראל . הבעלים אינו מתחייב כי התוכן מתאים או ניתן להורדה מחוץ לישראל. גישתך לאתר מחוץ לישראל נעשית על אחריותך בלבד ובכפוף לחוקי המדינה בה אתה נמצא. בהתחשב באופי הבינלאומי של האינטרנט, אתה מסכים בזאת לקיים ולהיענות לדין המקומי מבחינת התנהלות מקוונת ומבחינת תוכן.

על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. אתה מסכים בזאת כי סמכות השיפוט בכל מחלוקת שתתגלה בינך ובין האתר או הבעלים, חברות קשורות, נותני רישיון וספקים של הבעלים, והדירקטורים נושאי המשרה עובדים סוכנים וקבלנים שלהם, או בקשר לשימוש באתר או בקשר לתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל אביב – יפו בישראל.

ויתור

אם יימצא על ידי בית משפט מוסמך כי תנאי מתנאי שימוש אלו משולל תוקף, לא ישפיע ממצא זה על תוקפן של שאר תנאי שימוש אלו, והם יישארו בתוקפם.

כל הסכמה של הבעלים או ויתור על הפרה של הסכם זה או כל תנאי אחר לשימוש באתר, שתינתן על ידי הבעלים או מי מטעמו, בין אם בצורה גלויה או סמויה, אין בו כדי להוות הסכמה או ויתור על כל הפרה עוקבת או אחרת.

מדיניות פרטיות

מאחר שהבעלים (להלן “החברה”)  ליאת בן יעקב מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-“האתרים”), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים .
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה  מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי

מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
  • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר החברה  משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל liatsby@gmail.com  או באמצעות פקס מס’ 04-6277145

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

למידע ושאלות בנוגע לתנאי השימוש באתר, אנא פנה אלינו בכתובת liatsby@gmail.com

Scroll to Top